Sagitarius » Oferta
Oferta

Usługi księgowe

 • Rozliczanie podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych (faktury wewnętrzne)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Rozliczanie podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych (faktury wewnętrzne)
 • Sporządzanie informacji podsumowujących VAT-UE
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • Obsługa sprawozdawczości statystycznej (GUS, NBP)
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

  Usługi Kadrowo – Płacowe

 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z zakończeniem stosunku pracy
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło)
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych, kart czasu pracy
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • Przygotowanie regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy

  Usługi dodatkowe

 • Pomoc przy rejestracji nowo powstałych firm
 • Reprezentacja klienta przed Urzędami i innymi instytucjami (US, ZUS)
 • Przygotowywanie elektronicznych wersji dokumentów
 • Uczestniczenie w kontrolach podatkowych
 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji wraz z wymaganymi instrukcjami i dokumentami
 • Bezpłatne doradztwo telefoniczne dla stałych Klientów
 • Możliwość odbioru dokumentów od Klienta – dojazd gratis
 • Możliwość prowadzenia księgowości u Klienta
 • Usługi w zakresie BHP
 • Prowadzenie wirtualnego biura